Search
Close this search box.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro PRODEJ ZBOŽÍ V ESHOPU

Státní tiskárny cenin, s. p.
se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 00001279
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl ALX, vložka 296

účinné od 26. 7. 2023

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Státní tiskárny cenin, s. p., se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 00001279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a mezi kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.stc.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou (dále pro tyto případy odlišeno označením „kupující FO“), stejně jako na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je „právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále pro tyto případy odlišeno označením „kupující PO“). V případě, že se obchodní podmínky vztahují shodně na kupující FO i na kupující PO, bez rozdílu, je v textu uvedeno „kupující“ bez dalšího rozlišení.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo anglickém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Je-li smluvní stranou kupující PO (kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje, tj. za účelem podnikání), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

1.6. Je-li smluvní stranou kupující FO jako spotřebitel (kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.7. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 10 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje nabídku zboží, které prodávající nabízí k prodeji. Součástí nabídky konkrétního zboží je také označení zboží, jeho popis a údaj o jeho ceně v CZK nebo EUR bez DPH dle čl. 4.1 obchodních podmínek a předběžná orientační cena s DPH dle geolokace. Po přihlášení kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů a uvedení adresy dodání zboží, se zobrazí cena zboží, tj. cena zboží včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty. V závislosti na zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je kupující seznámen s celkovou konečnou cenou, která zahrnuje součet ceny zboží umístěného v košíku včetně všech poplatků, daní a souvisejících nákladů spojených s dodáním a balením tohoto zboží (tyto náklady dále taky samostatně jen jako „náklady spojené s dodáním zboží“). Webové rozhraní obchodu rovněž obsahuje uvedení času dodání zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.

3.3. Ceny zboží jsou platné v okamžiku učinění objednávky příslušného zboží kupujícím a po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající je oprávněn ceny zboží, popř. ostatní položky nákladů spojených s dodání zboží, kdykoliv upravit nebo změnit, toto se však netýká zboží, které již bylo objednáno kupujícím. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, přičemž doručovací (místo doručení zboží) a fakturační adresa kupujícího musí být v rámci jedné země a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Učiněním nebo přijetím objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně jejich příloh, které obsahují rovněž Reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na internetových stránkách Elektronického obchodu prodávajícího http://www.eshop.stc.cz, a to ve všech jejich verzích včetně verze aktuální, což umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

3.9. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

3.10. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3.11. Prodávající je oprávněn u jakéhokoliv jím nabízeného zboží stanovit maximální možné množství, které je možné kupujícím objednat a prodávajícím dodat, přičemž stanovení tohoto limitu je pro kupujícího závazné a kupující není oprávněn tento limit jakkoliv překročit či obejít.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.13. Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní Elektronického obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se na základě dohody kupujícího a prodávajícího nepoužije.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží, resp. kupní cenu včetně nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně přes platební bránu.

V případě fakturace a následného doručení zboží na území ČR hradí prodávající cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy v CZK, v případě fakturace a následného doručení zboží mimo území České republiky v EUR.

4.2. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, které v případě dodání zboží mimo území České republiky obsahují povinné náklady na připojištění zásilky. Podrobné podmínky jsou uvedeny v dokumentu – Podmínky dodání zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním zboží do zahraničí (na území členských států Evropské Unie, s výjimkou území Kypru a Malty) vychází z ceníku služeb pro jednotlivé země uvedeného v dokumentu Podmínky dodání zboží a na internetových stránkách Elektronického obchodu prodávajícího https://eshop.stc.cz/doprava-a-postovne/ .

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a zároveň přiloží listinnou podobu daňového dokladu ke zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Odstoupení od smlouvy je odlišně upraveno pro kupujícího a pro prodávajícího.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupení od kupní smlouvy v těchto případech:

a) došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě, softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru,

b) byla-li objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu,

c) byla-li objednávka učiněna jinou osobou, než které náleží příslušný uživatelský účet, nebo byla učiněna z uživatelského účtu založeného jiným kupujícím za účelem překročení maximálního možného limitu objednatelného zboží,

d) byla-li objednávka učiněna za zjevně spekulativním účelem s tím, že vůle kupujícího zboží odebrat není vážná a toto je podloženo opakovaným předchozím odstoupením kupujícího od smlouvy bez udání relevantního důvodu,

e) byla-li objednávka učiněna kupujícím, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči prodávajícímu,

f) je-li objednané zboží již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím,

g) má-li být zboží nejprve dodáno třetí osobou prodávajícímu, a tato třetí osoba není schopna předmětné zboží prodávajícímu dodat,

h) pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena,

i) pokud nebyla cena uhrazena ani ve lhůtě 14 dnů ode dne objednávky, popř. ani v další dodatečné lhůtě poskytnuté prodávajícím, pokud se rozhodne takovou dodatečnou lhůtu poskytnout.

5.3. V případě, že některá z výše uvedených skutečností uvedených pod body a) až i) nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a k uzavření kupní smlouvy nedojde, bude mu kupní cena nebo její část vrácena zpět způsobem, kterým prodávající tuto kupní cenu přijal.

5.4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce v souladu s ustanovením
§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně spojeno s jiným zbožím.

5.5. Odstoupení od kupní smlouvy učiní kupující PO na formuláři, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek nebo v případě kupujícího FO jakýmkoliv jednoznačným písemným prohlášením adresovaným prodávajícímu (včetně formuláře, který je přílohou těchto obchodních podmínek). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@stc.cz. Z odstoupení od kupní smlouvy musí být zjevné, kdo a kdy jej činí a jakého zboží se týká.

5.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo kupujícím, nebo jím určenou třetí osobou, převzato zboží.

5.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel na adresu sídla prodávajícího, a to, pokud možno v originálním balení, včetně obalu zboží. Náklady spojené s navrácením zboží v rámci odstoupení od smlouvy nese kupující. V případě odstoupení od smlouvy kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vznikne v důsledku toho, že se zbožím nakládal jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy vrátí mu prodávající do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky včetně nákladů spojených s dodáním zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu je zboží doručeno do jeho sídla nebo je kupujícím prokázáno, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.9. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, zejména ve smyslu třetí věty čl. 5.7 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. O provedení zápočtu prodávající kupujícího písemně vyrozumí.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží označené jako „Skladem“ je prodávajícím expedováno k dodání zpravidla do 10 pracovních dnů ode dne připsání úhrady kupní ceny na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje v odůvodněných případech z technických nebo provozních důvodů prodloužit tuto lhůtu až na 20 pracovních dnů, o čemž se zavazuje informovat kupujícího.

6.2. Zboží, které není označené „Skladem“ je prodávajícím expedováno k dodání ve lhůtě uvedené na webovém rozhraní obchodu u příslušného zboží nebo ve lhůtě sjednané mezi kupujícím a prodávajícím.

6.3. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě rozdělení objednaného zboží na více zásilek z důvodů na straně prodávajícího, zejména z důvodu nedostatku zboží na skladě, jsou náklady na přepravu zboží kupujícímu hrazeny kupujícím toliko jednou a ostatní náklady na přepravu nese prodávající.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.6. V případě, kdy kupující v rozporu s učiněnou objednávkou zboží nepřevezme, popř. nepřevezme ani v dodatečné lhůtě poskytnuté ve výzvě prodávajícího, resp. dopravce, kupní smlouva vztahující se k tomuto zboží marným uplynutím této lhůty zaniká, a to okamžikem vrácení zboží zpět prodávajícímu. V případě, kdy kupní smlouva dle tohoto článku z jakéhokoli důvodu zanikne, a prodávajícímu vznikly s takovou kupní smlouvou náklady, a to zejména, nikoliv však výlučně, ve vztahu k nutnosti výroby zboží, dopravy, balného, objednání zboží, apod., je kupující povinen takové náklady prodávajícímu zcela nahradit, včetně úhrady administrativního poplatku spojeného s vyřízením objednávky a zánikem smlouvy ve výši 200,- Kč a nákladů na skladné za uskladnění zboží u prodávajícího ve výši 10,- Kč za každý i započatý den překračující 14. den uskladnění, přičemž tyto nároky je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží jsou upravena v Podmínkách dodání zboží prodávajícího, které jsou přílohou těchto obchodních podmínek.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a v případě uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím FO také zákonem o ochraně spotřebitele,).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a má vlastnosti včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti odpovídající obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat.

7.3. Pokud kupující FO při převzetí zboží od přepravce zjistí poškození dodaného zboží (tj. jakoukoli vadu zboží), jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím, nebo jakýkoli rozdíl mezi označením zboží uvedeném na dodacím listu nebo daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím (zejména v jakosti, míře, množství nebo zboží neodpovídá jakostí nebo provedením předloze (předlohou se rozumí kombinace fotografie s popisem parametrů, zejména barevnosti), vytkne takovou vadu zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prokazatelným způsobem u prodávajícího, za účelem odstranění takovýchto vad, a to nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.4. V případě, že zboží při převzetí kupujícím FO nebude ve shodě s kupní smlouvou, má kupující FO právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to výměnou zboží, nebo její opravou, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
Není-li možné zboží vyměnit nebo opravit, může kupující FO požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

7.5. Odstoupit od smlouvy může kupující FO rovněž v případech, kdy prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.4 obchodních podmínek, vada se projeví opakovaně, vada je podstatným porušením kupní smlouvy nebo z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
Je-li vada věci nevýznamná, kupující FO nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce; má se za to, že vada věci není nevýznamná.

7.6. Kupující PO je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující PO zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

7.7. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího PO, i když se vada stane zjevnou až po této době.

7.8. Pokud kupující PO zjistí poškození zboží nebo jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem – objednávkou a skutečně dodaným zbožím (zejména v množství, jakosti a provedení), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.

7.9. Další práva a povinnosti stran související s uplatněním odpovědnosti za vady, tj. reklamací upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížnosti kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@stc.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.4. K mimosoudnímu řešení sporů z kupní smlouvy mezi kupujícím FO je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím FO z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu FO ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Informace k ochraně osobních údajů https://stc.cz/gdpr/.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Prodávající je oprávněn ve smyslu § 7 odst. 2 a 3 zákona o některých službách informační společnosti využívat Váš elektronický kontakt, (e-mail nebo číslo telefonu kupujícího), za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je prodávající oprávněn zasílat také na základě souhlasu, uděleného ve smyslu § 7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti. Vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělená může kupující vyjádřit dle § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační povinnosti.

10.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.4. Prodávající je oprávněn zpracovávat ukládat cookies do zařízení kupujícího, která jsou nezbytná pro zajištění funkčního provozu (funkční cookies). Kupující je dále oprávněn nastavit si ve svém počítači souhlas se zpracováním cookies, která jsou využívaná za účelem statisticky, marketingu a předávání třetím stranám (tzv. statistická, marketingová cookies, cookies třetích stran). Viz více na Zásady zpracování cookies https://eshop.stc.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. V případě sporu se prodávající a kupující zavazují učinit vše pro smírné vyřešení daného sporu. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím.

11.2. Prodávající a kupující se dohodli, že spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, jejíž přílohu tvoří tyto obchodní podmínky včetně příloh, tj. i včetně reklamačního řádu, budou rozhodovány u obecných soudů. Kupující PO bere na vědomí a souhlasí, že dle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je pro řešení jakýchkoliv sporů místně příslušný soud v místě sídla prodávajícího.

11.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující FO, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím po dobu 10 let a není přístupná.

11.6. Kupující PO bere na vědomí, že prodávající je subjektem uvedeným v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), a že kupní smlouva na dodání zboží přesahující cenu 50.000 Kč bez DPH je předmětem povinného uveřejnění v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním takové kupní smlouvy v registru smluv zajišťuje prodávající. Kupní smlouva, která podléhá povinnosti uveřejnění dle ZRS, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

11.7. Prodávající a kupující nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Prodávající a kupující vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu Prodávajícího nebo kupujícího, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.) a opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné situace či události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností prodávajícím nebo kupujícím a jež se vymykají kontrole a vlivu prodávajícího nebo kupujícího nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění dle kupní smlouvy.

11.8. V případě doručování písemností mezi prodávajícím a kupujícím se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa (případně adresy) kupujícího uvedená v objednávce.

11.9. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy, Reklamační řád, Podmínky dodání zboží.

11.10. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa provozovny a adresa pro doručování Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty eshop@stc.cz, telefon +420 236 031 225 (pracovní dny od 8:00 – 16:00).

11.11. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným v jejich záhlaví a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější obchodní podmínky, a to pro Kupní smlouvy uzavřené po okamžiku účinnosti těchto obchodních podmínek.

Přílohy:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v CZ

Sample Purchase contract withdrawal form in EN

Archiv:

VOP platné do 25. 7. 2023

VOP platné do 3. 4. 2022

VOP platné do 24. 1. 2022

Získejte dárek za svůj nákup na našem e-shopu. Více informací