Search
Close this search box.

Záruka a reklamace

Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro nákup jakéhokoliv zboží na eshop.stc.cz. Záruka dle tohoto reklamačního řádu se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno na základě kupní smlouvy, a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým může být kupující PO nebo kupující FO, jak je vše definováno v části 1.2 obchodních podmínek.

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.
 2. Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit po uplynutí záruční doby; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo mechanickým poškozením nebo použitím k účelu, který není pro příslušný druh zboží obvyklý.

Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍHO FO

 • Kupující FO zašle na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci zaslat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající dále doporučuje zaslat zároveň se zbožím, dodací list nebo daňový doklad, a to za účelem urychlení reklamačního řízení, kupující FO je však vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu FO vydat písemné potvrzení o uplatnění reklamace, na žádost kupujícího FO sepíše pracovník prodávajícího s kupujícím FO Doklad o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis reklamované vady, a potvrdí tím zahájení reklamačního řízení.. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující FO konkrétně uplatnit telefonicky na čísle v pracovní dny od eshop@stc.cz., telefon +420 246 052 577 (pracovní dny od 8:00 – 16:00). elektronickou poštou na adrese eshop@stc.cz.
 • Prodávající posoudí oprávněnost r a ukončí reklamační řízení nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím FO dohodnuta lhůta delší. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím FO. Po vyřízení reklamace dostane kupující FO jedno vyhotovení Dokladu o převzetí reklamace, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena
 • V případě, že při posouzení oprávněnosti reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není oprávněná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu FO bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v Dokladu o převzetí reklamace.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující FO nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Jednotlivé nároky kupujícího FO z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda reklamovanou vadu lze nebo nelze odstranit.
 • Vady odstranitelné

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující FO právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, může kupující FO požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující FO žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy má kupující FO též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující FO zboží řádně užívat.

 • Vady neodstranitelné

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující FO právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží a kupující FO nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍHO PO

 • Kupující PO je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil. Kupující PO doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího. Kupující PO je povinen zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající dále doporučuje předložit zároveň se zbožím dodací list nebo daňový doklad, a to za účelem urychlení reklamačního řízení, kupující PO je však vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího.
 • Zaměstnanec prodávajícího posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned, jinak v době přiměřené závažnosti a rozsahu vady. O uplatnění reklamace sepíše pracovník prodávajícího Doklad o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.
 • V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není oprávněná (důvodná), sdělí tuto skutečnost kupujícímu PO bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v Dokladu o převzetí reklamace.
 • Jednotlivé nároky kupujícího PO z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda dodáním reklamovaného zboží s vadou byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

Podstatné porušení smlouvy

 • Smlouva je porušena podstatným způsobem v případě, že zboží má vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání. V takovém případě může kupující PO:
 1. a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
 2. b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.

 • Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující PO pouze pokud ji provede v oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 2 dnů po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující PO bez souhlasu prodávajícího již měnit. Jestliže kupující PO neprovede svoji volbu nároků ve výše uvedené lhůtě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

 • Smlouva je porušena nepodstatným způsobem v případě, že zboží má vady odstranitelné nebo větší množství vad, které nebrání jeho řádnému užívání. V takovém případě může kupující PO:
 1. a) požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo
  b) požadovat slevu z kupní ceny.

 • Ostatní vady je prodávající povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží.
 • Přiměřená lhůta pro odstranění vad zboží činí 30 kalendářních dnů od doručení vadného zboží prodávajícímu. V odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena prodávajícím odlišně. Jestliže kupující PO bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že byla stanovena dohodou. Kupující PO nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu. K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující PO nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu v jakém je obdržel není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího PO, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.
 • Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému opotřebování zboží), je kupující PO povinen poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch. Prodávající je v tomto případě oprávněn započíst hodnotu opotřebení či spotřebování zboží vůči nároku kupujícího PO na vrácení kupní ceny. Kupní cena je pak kupujícímu PO vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení zboží, a to způsobem, kterým prodávající cenu přijal..

Reklamace zboží poškozeného přepravou

V případě doručení zásilky obsahující zboží kupujícímu, která je viditelně poškozena, nebo byla-li dopravce doručena otevřená zásilka, má kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, doporučujeme kupujícímu, pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace, aby při převzetí zboží nahlásil škodu příslušnému dopravci a sepsal s ním protokol o poškození zboží. Na základě tohoto písemného protokolu o poškození zboží a výsledku šetření dopravce rozhodne prodávající o oprávněnosti reklamace. V případě, že kupující převzal otevřenou nebo poškozenou zásilku od dopravce a nezajistil si písemné potvrzení dopravce o uvedené skutečnosti pozbývá kupující veškeré nároky s tím spojené (kvalitativní nebo kvantitativní vady plnění), které by mohl uplatnit vůči prodávajícímu.

Získejte dárek za svůj nákup na našem e-shopu. Více informací